Boekingsvoorwaarden

Wat gebeurt er na ontvangst van uw boeking?

U ontvangt binnen 24 uur een mailbevestiging van uw reservering. In deze bevestiging staat de definitieve huurprijs en periode. Een aanbetaling van 50% dient binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan. Het restantbedrag dient uiterlijk 4 weken voor aankomst te worden voldaan.

Huurvoorwaarden

De Casa das Flores huurvoorwaarden:

VERHUUR EN HUUR

Het gehuurde mag door niet meer dan voor het aantal geboekte personen worden bewoond. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.

In het gehuurde zijn géén huisdieren toegestaan.

De totale huurprijs wordt wordt aangegeven in de reserveringsbevestiging die door ons wordt gemaild.

De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantieappartement, inclusief gebruik van de vaste inventaris en inclusief elektriciteit en water verbruik.

Inbegrepen in de huurprijs is bedlinnen (dekbedden, kussens, dekbedovertrekken en (hoes-)lakens, badlinnen (grote en kleine badhanddoeken) en keukenlinnen (theedoeken), voor het aantal geboekte personen en de eindschoonmaak.

HUURPERIODE

De huurperiode wordt aangegeven in de reserveringsbevestiging en begint op die datum om 14:00 uur en eindigt op de aangegeven datum om 12:00 uur.

HUURPRIJS BETALING

50% van de huurprijs is te voldoen bij reservering, uiterlijk 7 dagen na bevestiging. Betaling van het restant van 50% is uiterlijk 4 weken voor aanvang van verblijf.

WAARBORGSOM

De verhuurder zal na het einde van het verblijf de waarborgsom terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is (zie artikel 4 en artikel 10).

ANNULERING

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.

Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 4 weken vóór de begindatum van de huurperiode, blijft hij 50% verschuldigd; bij annulering binnen 4 weken tot aan de begindatum van de verhuurperiode is 100% van de totale huurprijs verschuldigd.

Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt géén gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.

VERPLICHTINGEN VERHUURDER.

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

VERPLICHTINGEN HUURDER

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten.

SCHADE

Huurder is aansprakelijk voor sprake aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

KOSTEN HERSTEL

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan de verhuurder.

GEDRAGSREGELS

Huisdieren zijn niet toegestaan; Roken in de woning is niet toegestaan. Buiten kan gerookt worden met gebruik van de daartoe bestemde asbakken. Smeulende peuken worden niet in de tuin of het openbaar groen gedeponeerd; Wees voorzichtig met de barbecue. Gebruik daartoe bestemde houtskolen of briketten en geen open vuur. U bent zelf verantwoordelijk voor schade ontstaan door open vuur; Maak het gezellig maar beperk het geluid voor de omgeving. Na 22:00 beperkt u het geluid; Laat de woning opgeruimd en bezemschoon achter (inclusief afwas).

ZWEMMEN

Het zwembad is bestemd voor mensen die kunnen zwemmen. Het zwembad is 2 meter diep. Duik en spring niet. Kinderen onder 12 jaar mogen alleen zwemmen onder direct toezicht en begeleiding. Ouders en/of begeleiders zijn zelf verantwoordelijk voor het laten dragen van zwembandjes of vestjes met drijfvermogen. Casa das Flores is nimmer aansprakelijk voor schade en/of letsel, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van het zwembad.

KLACHTEN

Ondanks alle zorgen van Casa das Flores kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met ons op te nemen, teneinde de leiding in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na vertrek van het park de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via info@casadasflores.nl of per post aan Casa das Flores, Rua do Campo 5, Leziria, 2425-615 Monte Redondo LRA, Portugal

OVERMACHT

Overmacht aan de zijde van Casa das Flores bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Casa das Flores, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, vertragingen, overstromingen, insectenoverlast of -plagen en andere storingen of gebeurtenissen. Zowel u als Casa das Flores zijn bevoegd bij overmacht door Casa das Flores de huurovereenkomst te ontbinden, waarbij geen der partijen een schadevergoeding is verschuldigd.

WANPRESTATIE VERHUURDER

Indien de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft huurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft de huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan de verhuurder mee te delen. De verhuurder zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding.

Hierbij wordt opgemerkt, dat verhuurder niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, tuinbedrijven enz.

Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantieappartement ten gevolge van de vertraging.

WANPRESTATIE HUURDER

Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt, heeft de verhuurder het recht om nakoming en / of schadevergoeding te eisen.

Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Wanneer de verhuurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.

Reacties zijn gesloten.